Khách sạn nổi bật

Tin tức & Khuyến mãi

BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA LESCO 2014

BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA THẤP ĐIỂM (THÁNG 5,9,10,11,12) 2014 
TT Tuyến đường Km T.gian  Mer Printer  County Isuzu Space Universe
Ford 16c 29 chỗ 35 chỗ 45chỗ 45 chổ
1 SG-CUCHI-SG 150 1 ngày 1,300,000 1,700,000 2,300,000 2,500,000 3,000,000
2 SG-MYTHO-SG 180 1 ngày 1,600,000 2,200,000 2,700,000 3,000,000 3,500,000
4 SG-CANGIO-SG 220 1 ngày 1,600,000 2,200,000 2,700,000 3,000,000 3,500,000
3 SG-TAYNINH-CUCHI-SG 280 1 ngày 2,300,000 2,700,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
5 SG-CAIBE-VINHLONG-SG 320 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
6 SG-CAIBE-VINHLONG-SG 380 2 ngày 3,000,000 4,000,000 5,500,000 6,500,000 7,000,000
7 SG-VINHLONG-CANTHO-SG 420 2 ngày 3,500,000 5,000,000 6,500,000 7,500,000 8,000,000
8 SG-VINHLONG-CANTHO-SG 520 3 ngày 4,500,000 6,000,000 7,500,000 8,500,000 9,000,000
9 SG-CHAUDOC-SG 650 2 ngày 4,500,000 5,500,000 7,000,000 8,000,000 8,500,000
10 SG-CANTHO-CHAUDOC-SG 750 3 ngày 5,000,000 6,500,000 8,500,000 10,000,000 11,000,000
11 SG-CHAUDOC-HATIEN-CANTHO 1000 4 ngày 7,000,000 9,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000
12 SG-RACHGIA-SG (đi Phú Quốc) 650 3 ngày 6,000,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000
14 SG-HATIEN-SG (đi Phú Quốc) 750 3 ngày 7,000,000 9,000,000 11,000,000 12,500,000 13,000,000
16 SG -VUNGTAU/LONGHAI-SG 300 1 ngày 2,000,000 2,700,000 3,700,000 4,500,000 5,000,000
17 SG -VUNGTAU/LONGHAI-SG 380 2 ngày 2,800,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000 7,000,000
18 SG -LOCAN/HOTRAM-SG 320 1 ngày 2,000,000 2,700,000 3,700,000 4,500,000 5,500,000
19 SG -LOCAN/HOTRAM-SG 400 2 ngày 2,800,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000 7,000,000
20 SG -BINHCHAU/HOCOC 320 1 ngày 2,200,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000
21 SG -BINHCHAU/HOCOC 400 2 ngày 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000 7,500,000
22 SG -NAMCATTIEN-SG 400 2 ngày 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000 7,500,000
23 SG-MADAGUI 320 1 ngày 2,200,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000
24 SG-MADAGUI 400 2 ngày 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000 7,500,000
25 SG-PHANTHIET-MUINE-SG 380 1 ngày 2,500,000 3,700,000 4,500,000 5,500,000 6,000,000
26 SG-PHANTHIET-MUINE-SG 480 2 ngày 3,500,000 5,200,000 6,000,000 7,500,000 8,000,000
27 SG-PHANTHIET-MUINE-SG 580 3 ngày 4,800,000 6,200,000 7,000,000 8,500,000 9,000,000
28 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 380 1 ngày 2,500,000 3,700,000 4,500,000 5,500,000 6,000,000
29 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 480 2 ngày 3,500,000 5,200,000 6,000,000 7,500,000 8,000,000
30 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 580 3 ngày 4,800,000 6,200,000 7,000,000 8,500,000 9,000,000
32 SG-NINH CHU-VINH HY-SG 750 2 ngày 5,500,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 12,000,000
33 SG-NINH CHU-VINH HY-SG 850 3 ngày 6,500,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000
31 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 750 2 ngày 6,000,000 7,500,000 8,500,000 10,000,000 11,000,000
32 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 850 3 ngày 6,000,000 8,000,000 9,500,000 11,000,000 12,000,000
33 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 950 4 ngày 6,500,000 8,500,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000
34 SG-NHATRANG-SG 1000 2 ngày 6,000,000 8,000,000 9,500,000 11,000,000 12,000,000
35 SG-NHATRANG-SG 1100 3 ngày 6,500,000 8,500,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000
36 SG-NHATRANG-SG 1200 4 ngày 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000 14,000,000
37 SG-NHATRANG-DALAT-SG 1200 4 ngày 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000
38 SG-NHATRANG-DALAT-SG 1300 5 ngày 9,000,000 11,000,000 13,000,000 15,000,000 16,000,000
39 SG-BUONMETHUOT-SG 900 3 ngày 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000 14,000,000
40 SG-BUONMETHUOT-SG 1000 4 ngày 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000

BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA CAO ĐIỂM (THÁNG 6,7,8) 2014 
TT Tuyến đường Km T.gian  Mer Printer  County Isuzu Space Universe
Ford 16c 29 chỗ 35 chỗ 45chỗ 45 chổ
1 SG-CUCHI-SG 150 1 ngày 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
2 SG-MYTHO-SG 180 1 ngày 1,800,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000
3 SG-CANGIO-SG 220 1 ngày 1,800,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000
4 SG-TAYNINH-CUCHI-SG 280 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 5,500,000
5 SG-CAIBE-VINHLONG-SG 320 1 ngày 2,800,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,000,000
6 SG-CAIBE-VINHLONG-SG 380 2 ngày 3,200,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 9,000,000
7 SG-VINHLONG-CANTHO-SG 420 2 ngày 3,500,000 5,000,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000
8 SG-VINHLONG-CANTHO-SG 520 3 ngày 4,500,000 6,500,000 8,500,000 11,000,000 12,000,000
9 SG-CHAUDOC-SG 650 2 ngày 5,000,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000 11,000,000
10 SG-CANTHO-CHAUDOC-SG 750 3 ngày 6,500,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000
11 SG-CHAUDOC-HATIEN-CANTHO 900 4 ngày 8,000,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000 16,000,000
12 SG-RACHGIA-SG (đi Phú Quốc) 650 3 ngày 6,500,000 8,500,000 11,000,000 13,000,000 14,000,000
13 SG-HATIEN-SG (đi Phú Quốc) 750 3 ngày 7,500,000 9,500,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000
14 SG-VUNGTAU/LONGHAI-SG 300 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 6,000,000
15 SG-VUNGTAU/LONGHAI-SG 380 2 ngày 3,000,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 9,000,000
16 SG-LOCAN/HOTRAM-SG 320 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 6,000,000
17 SG-LOCAN/HOTRAM-SG 400 2 ngày 3,000,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 9,000,000
18 SG-BINHCHAU/HOCOC 320 1 ngày 2,800,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 6,500,000
19 SG-BINHCHAU/HOCOC 400 2 ngày 3,300,000 5,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
20 SG-NAMCATTIEN-SG 400 2 ngày 3,300,000 5,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
21 SG-MADAGUI 320 1 ngày 2,800,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 6,500,000
22 SG-MADAGUI 400 2 ngày 3,300,000 5,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
23 SG-PHANTHIET/MUINE-SG 380 1 ngày 3,000,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000
24 SG-PHANTHIET/MUINE-SG 480 2 ngày 3,700,000 5,500,000 7,500,000 9,000,000 10,000,000
25 SG-PHANTHIET/MUINE-SG 580 3 ngày 5,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 12,000,000
26 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 380 1 ngày 3,000,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000
27 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 480 2 ngày 3,700,000 5,500,000 7,500,000 9,000,000 10,000,000
28 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 580 3 ngày 5,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 12,000,000
29 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 750 2 ngày 5,500,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000 13,500,000
30 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 850 3 ngày 6,500,000 8,500,000 11,000,000 13,500,000 14,500,000
30 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 900 3N3D 7,000,000 9,000,000 11,500,000 14,000,000 15,000,000
31 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 950 4 ngày 7,500,000 9,500,000 12,000,000 14,500,000 15,500,000
32 SG-NINH CHU-VINH HY-SG 750 2 ngày 5,500,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000 13,500,000
33 SG-NINH CHU-VINH HY-SG 850 3 ngày 6,500,000 8,500,000 11,000,000 13,500,000 14,500,000
34 SG-NHATRANG-SG 1000 2 ngày 6,500,000 8,000,000 11,000,000 13,500,000 14,500,000
35 SG-NHATRANG-SG 1100 3 ngày 7,000,000 9,000,000 12,000,000 14,500,000 15,500,000
35 SG-NHATRANG-SG 1100 3N3D 7,500,000 9,500,000 12,500,000 15,000,000 16,000,000
36 SG-NHATRANG-SG 1200 4 ngày 8,000,000 10,000,000 13,000,000 15,500,000 16,500,000
37 SG-NHATRANG-DALAT-SG 1200 4 ngày 9,000,000 11,000,000 15,000,000 17,500,000 18,500,000
38 SG-NHATRANG-DALAT-SG 1300 5 ngày 10,000,000 12,000,000 16,000,000 18,000,000 19,000,000
39 SG-BUONMETHUOT-SG 900 3 ngày 8,000,000 10,000,000 13,000,000 16,000,000 17,000,000
40 SG-BUONMETHUOT-SG 1000 4 ngày 9,000,000 11,000,000 14,000,000 16,500,000 17,500,000
 
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi, Ăn - ngủ tài xế   

2. Gía trên đã bao gồm cầu đường,  phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.      

3. Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2014 - 31/12/2014

4. Tết Âm Lịch tăng giá 40%. Lễ tăng giá 20% đối với những đối tác lâu dài.      
 
Hotline
Hỗ trợ trực tuyến
(08) 668 51051
(08) 668 31031
0937302234